Usluge

  •  Analiza i optimizacija ugovorenih osiguravajućih pokrića.
  •  Identifikacija, procena i analiza rizika, odnosno revizija postojećih osiguranja.
  •  Priprema i izrada tenderske dokumentacije za pribavljanje ponuda osiguranja.
  •  Pregovaranje sa odabranim osiguravačem radi postizanja najboljih tržišnih uslova.
  •  Analiza dobijenih ponuda i savetovanje klijenta radi izbora najbolje ponude.
  •  Kontrola polisa i njihove usklađenosti s ponudom iz sprovedenog nadmetanja.
  •  Savetovanje klijenta tokom procesa rešavanja odštetnih zahteva.

 

Informacija za ugovarača osiguranja: Preuzmite dokument